• Hartim të dokumentacionit të nevojshëm.
  • Përfaqësim ligjor në konfliktet me organet administrative shteterore.
  • Ankim të akteve administrative individuale.
  • Asistencë dhe përpilim të dokumentacionit për pjesëmarrje në tendera, propozimin dhe përgatitjen e konçensioneve, marrjen e lejeve, etj.
  • Konsulencë dhe asistencë në komunikim me organet e adiministratës shtetërore.
  • Konsulencë dhe asistencë në lidhjen e kontratave me organet e administratës shtetërore.
  • Ankimim gjyqesor i akteve administrative dhe përfaqësim gjyqësor përpara gjykatave të shkallës së parë, të Apelit, dhe të Gjykatës së Lartë.
  • Përfaqësim në gjykimet për kontrollin e ligjshmërisë së aktit në Gjykatën e Lartë dhe në Gjykatën Kushtetuese.
  • Përpilim kërkesash fillestare, peticione me gojë ose me shkrim, me anë të mjeteve të parashikuara në Kodin e Proçedurave Administrative, akte juridike, memorie, në lidhje me proçedimet administrative ku klientët tanë janë palë.
  • Ankim ndaj vendimeve të ndërmjetme që merr organi administrativ, pjesëmarrje në zhvillimin e proçedurës hetimore nga organet administrative, duke kërkuar verifikimin e provave, duke paraqitur prova që shërbejnë për marrjen e vendimit nga ana e tij.
  • Hartim dokumetacioni dhe ndjekje të proçedurave të tenderave dhe prokurimeve publike.

Na shkruani problematiken tuaj

Na Kontaktoni