Këshillim & Mbrojtje Ligjore

ÇËSHTJE CIVILE

 1. Kontrata Para-Martesore
 2. Zgjidhje Martese
 3. Transaksionet e biznesit, kontratat dhe marrëveshjet.
 4. Financimet(Kapitali dhe Borxhi)
 5. Konsulence ligjore paraprake mbi marrjen e huave dhe kredive bankare .
 6.  Mbulimi i cështjeve që lindin ne fushën tatimore, fiskale dhe doganore.
 7. Ndjekja e Procedurave për regjistrimin e personave Juridik dhe hartimi I kuadrit ligjor të nevojshëm për ecurinë e tyre.
 8. Ndjekja e procedurave per licensim,njohje patentash dhe mbrotje të pronësisë intelektuale dhe industriale.
 9. Lëshimet e menjërshme të urdhrave të mbrojtjes.
 10. Heqja e urdhrave të mbrojtjes.
 11. Mbrotje ligjore për cënimet e së drejtës së pronësisë.
 12. Trashëgimia
 13. Shpërblimi I dëmit ekonomik dhe moral.
 14. Konsulence dhe mbrotje ligjore për kontratat e qerësë,shitjes etj.
 15. Mbrotjtje ligjore për fazat e veprimeve përmbarimore.
 16. Përfaqësimi me mbrojtës dhe ndjekja e cështjes pranë “Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut:”

ÇËSHTJE PENALE

 1. Mbrojtje Ligjore në të gjitha shkallët e gjyqësorit për të gjitha veprat penale.
 2. Konsulencë ligjore mbi të drejtat e viktimës dhe të pandehurit gjatë fazës së procedimit penal.
 3. Aksidentet Rrugore.
 4. Mbrotja e të dhënave personale.
 5. Krimi Kibernetik.
 6. Dhunë në familje.
 7. veprat penale në fushën e narko-trafikut.
 8. Ekstradim.
 9. Asistencë ligjore për kerkesat penale më të dëmtuar.
 10. Kërkesa penale të ndryshme sipas nevojës.
 11. Ngacmimet dhe shantazhet seksuale.
 12. Përfaqësimi me mbrojtës dhe ndjekja e cështjes pranë “Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut:”

 

CESHTJE ADMINISTRATIVE

Konsulencë dhe përfaqësim ligjor për individët dhe bizneset në të gjithë hallkat e  proçesit administrativ


PAGUAJ ONLINE SHËRBIMIN

50€  

Paguaj më poshtë për shërbimin e konsulencës:

Konsulencë:

 

Na Shkruaj

Kontakte